analytical ultracentrifuge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical ultracentrifuge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical ultracentrifuge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical ultracentrifuge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical ultracentrifuge

    * kỹ thuật

    máy siêu ly tâm phân tích