analytical procedures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical procedures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical procedures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical procedures.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical procedures

    * kinh tế

    các quy trình phân tích