analytical chemistry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical chemistry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical chemistry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical chemistry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical chemistry

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hóa học phân tích