analytical mechanics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical mechanics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical mechanics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical mechanics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical mechanics

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cơ học giải tích