analytical graphics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical graphics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical graphics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical graphics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical graphics

    * kỹ thuật

    đồ họa phân tích