analytical models nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical models nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical models giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical models.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical models

    * kinh tế

    mô thức phân tích