analytical dynamics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical dynamics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical dynamics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical dynamics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical dynamics

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    động lực học giải thích