analytical graphic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical graphic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical graphic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical graphic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical graphic

    * kỹ thuật

    đồ họa phân tích