analytical method of joints nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical method of joints nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical method of joints giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical method of joints.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical method of joints

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương pháp phân tích mối nối