analytical method of restoration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical method of restoration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical method of restoration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical method of restoration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical method of restoration

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương pháp phục chế bằng phân tích