analytical method by index nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical method by index nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical method by index giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical method by index.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical method by index

    * kinh tế

    cách phân tích bằng chỉ số