analytical method of experimental research nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical method of experimental research nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical method of experimental research giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical method of experimental research.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical method of experimental research

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    phương pháp phân tích nghiên cứu thực nghiệm