analytical statics nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical statics nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical statics giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical statics.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical statics

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tĩnh học giải tích