analytical statement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical statement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical statement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical statement.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical statement

    * kinh tế

    bản báo cáo phân tích