analytical classification system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytical classification system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytical classification system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytical classification system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytical classification system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thống phân loại phân tích