analytic method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytic method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytic method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytic method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytic method

    * kỹ thuật

    phương pháp giải tích