analytic (al) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytic (al) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytic (al) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytic (al).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytic (al)

    * kỹ thuật

    giải tích

    phân tích