analytic equivalence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytic equivalence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytic equivalence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytic equivalence.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytic equivalence

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tương đương giải tích