analytic mapping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytic mapping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytic mapping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytic mapping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytic mapping

    * kỹ thuật

    ánh xạ giải tích