analytic function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

analytic function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm analytic function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của analytic function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • analytic function

    * kỹ thuật

    hàm giải tích