alkali wash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali wash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali wash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali wash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali wash

    * kỹ thuật

    sự rửa bằng kiềm

    hóa học & vật liệu:

    sự xử lý bằng kiềm