alkali test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phép thử (bằng) kiềm