alkali strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali strength

    * kỹ thuật

    độ kiềm

    hóa học & vật liệu:

    nồng độ kiềm