alkalizer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkalizer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkalizer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkalizer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkalizer

    * kỹ thuật

    y học:

    chất kiềm hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet