alkaline metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline metal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkaline metal

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  kim loại kiềm đất

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alkaline metal

  Similar:

  alkali metal: any of the monovalent metals of group I of the periodic table (lithium or sodium or potassium or rubidium or cesium or francium)

  the hydroxides of the alkali metals are strongly alkaline