alkaline hydrolysis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline hydrolysis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline hydrolysis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline hydrolysis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline hydrolysis

    * kinh tế

    sự thủy phân kiềm

    sự thủy phân trong môi trường kiềm