alkaline solution nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline solution nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline solution giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline solution.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline solution

    * kỹ thuật

    dung dịch kiềm