alkaline battery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline battery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline battery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline battery.

Từ điển Anh Việt

 • alkaline battery

  (Tech) bình điện kiềm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkaline battery

  * kỹ thuật

  ắcqui kiềm

  bình điện alkalin

  điện:

  bình điện kiềm

  hóa học & vật liệu:

  pin Akalin (có chất kiềm)

  pin kiềm

  vật lý:

  pin alkalin (có chất kiềm)