alkaline degreasing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline degreasing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline degreasing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline degreasing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline degreasing

    * kỹ thuật

    ô tô:

    dung dịch (kiềm) tẩy