alkaline emulsion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline emulsion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline emulsion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline emulsion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline emulsion

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nhũ tương kiềm