alkaline earth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline earth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline earth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline earth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkaline earth

  * kỹ thuật

  đất kiềm

  điện lạnh:

  kiềm thổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alkaline earth

  any of the bivalent metals of group II of the periodic table (calcium or strontium or barium or magnesium or beryllium)

  Synonyms: alkaline-earth metal