alkaline-earth metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline-earth metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline-earth metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline-earth metal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkaline-earth metal

    Similar:

    alkaline earth: any of the bivalent metals of group II of the periodic table (calcium or strontium or barium or magnesium or beryllium)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).