alkaline excitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline excitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline excitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline excitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline excitation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự kích thích kiềm