alkaline accumulator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline accumulator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline accumulator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline accumulator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline accumulator

    * kỹ thuật

    ắcqui kiềm