alkaline earth chloride nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline earth chloride nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline earth chloride giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline earth chloride.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline earth chloride

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    clorua kiềm thổ