alkaline water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline water

    * kỹ thuật

    nước kiềm