alkaline storage battery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline storage battery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline storage battery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline storage battery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline storage battery

    * kỹ thuật

    ắcqui kiềm