alkaline tide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline tide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline tide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline tide.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline tide

    * kỹ thuật

    y học:

    triều tăng kiềm