alkaline wash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline wash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline wash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline wash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline wash

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    lọc dầu bằng kiềm