alkaline taste nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaline taste nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaline taste giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaline taste.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkaline taste

    * kinh tế

    vị kiềm