alkali metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali metal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkali metal

  * kỹ thuật

  y học:

  kim loại kiềm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alkali metal

  any of the monovalent metals of group I of the periodic table (lithium or sodium or potassium or rubidium or cesium or francium)

  the hydroxides of the alkali metals are strongly alkaline

  Synonyms: alkaline metal