alkali reaction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali reaction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali reaction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali reaction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali reaction

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    phản ứng kiềm