alkalinize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkalinize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkalinize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkalinize.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkalinize

  * kỹ thuật

  kiềm hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alkalinize

  become alkaline

  Synonyms: alkalinise

  make (a substance) alkaline

  The oxide is alkalized

  Synonyms: alkalinise