alkalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkalize.

Từ điển Anh Việt

 • alkalize

  /'ælkəlaiz/

  * ngoại động từ

  (hoá học) kiềm hoá

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkalize

  * kinh tế

  kiềm hóa

  * kỹ thuật

  kiềm hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet