basify nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basify nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basify giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basify.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basify

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    bazơ hóa

Từ điển Anh Anh - Wordnet