alkalinuria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkalinuria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkalinuria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkalinuria.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkalinuria

    a condition in which the urine (which is normally slightly acidic) is alkaline

    Synonyms: alkaluria

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).