alkaluria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkaluria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkaluria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkaluria.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • alkaluria

  * kỹ thuật

  y học:

  kiềm niệu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • alkaluria

  Similar:

  alkalinuria: a condition in which the urine (which is normally slightly acidic) is alkaline