alkali rock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali rock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali rock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali rock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkali rock

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đá kiềm