alkali grass nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkali grass nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkali grass giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkali grass.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • alkali grass

    plant of western North America having grasslike leaves and greenish-white flowers

    Synonyms: Zigadenus elegans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).