alkalinization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

alkalinization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm alkalinization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của alkalinization.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • alkalinization

    * kỹ thuật

    y học:

    sự kiềm hóa